Kuchaři do domu
Největší seznam osobních kuchařů a firem k pronajmutí na Vaše akce
Jsme členy Hospodářské komory.
AKC ČR AKC ČR a WACS

Všeobecné obchodní podmínky


Ilustrační fotografie

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů
1.1 Definice některých pojmů
1.1.1 Systém Kuchaři do domu - automatizovaný systém, který zajišťuje registraci osob poptávajících kulinářské služby, osobních kuchařů, kulinářských profesionálů a jiných gastro služeb v ČR, dárkové poukazy s jejich kulinářskými službami, jejich prezentaci, předání jejich kontaktů mezi sebou, zejména jména a příjmení, e-mailu, adresy, sídla a telefonu, z vyplněného a odeslaného poptávkového formuláře na www.kucharidodomu.cz nebo získané jinou cestou přímo od subjektu údajů za účelem propojení výše uvedených osob a realizace poptávaných kulinářských služeb a další služby (dále jen Účel Systému Kuchaři do domu“). Portál kucharidodomu.cz představuje databázi, jež v elektronické formě poskytuje široké veřejnosti možnost vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů a dalších informací o právnických osobách, fyzických osobách a dalších subjektech. Informace publikované na https://www.kucharidodomu.cz/ (dále jen „webové stránky“) jsou pro širokou veřejnost zveřejněny bezplatně a jejich účelem je poskytnout uživateli informace o subjektech zařazených v databázi.
1.1.2 Tyto obchodní podmínky produktu Systém Kuchaři do domu (dále jen „Podmínky“) upravují vedle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti Kuchaři do domu s.r.o., dostupných na www.kucharidodomu.cz , smluvní vztahy mezi společností Kuchaři do domu s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) a uživateli (zvláště Poptávajícími, Kuchaři nebo Inzerenty poptávkového systému www.kucharidodomu.cz (dále jen „Systém“).
1.1.3 Systém umožňuje poptávajícímu subjektu, dále jen „Poptávající“, který hledá pro svou poptávku vhodného Kuchaře, zadat svou poptávku zdarma do Systému. Tato poptávka bude po kontrole administrátora Systému odeslána vhodným Kuchařům. Poptávající tímto způsobem získá nabídky od těchto Kuchařů. Bližší podmínky této služby jsou uvedeny v bodě č. 4 v Předpisu a pravidlech pro zadávání poptávek.
1.1.4 Systém umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům v ČR (dále jen „Kuchař“, „Kuchaři“) možnost registrace v Systému Kuchaři do domu Provozovatele, prezentace Kuchaře formou osobního profilu uvedenou v Možnostech zápisu, přihlášení se k odběru nových poptávek na mail Kuchařů.
1.1.5 Provozovatel - provozovatelem Systému Kuchaři do domu je společnost Kuchaři do domu s.r.o., IČO 03261948 se sídlem Osiková 162, Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15 Liberec, registrovaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34502.
1.1.6 Kuchař - fyzická nebo právnická osoba, dále osoba nepodnikající, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu o užívání Systému Kuchaři do domu.
1.1.7 Smlouva - smlouva o užívání Systému Kuchaři do domu, uzavřená mezi společností Kuchaři do domu s.r.o. a Kuchařem, Poptávajícím, Inzerentem a jiným uživatelem Systému Kuchaři do domu pro splnění Účelu Systému Kuchaři do domu. Smlouva je uzavírána jako smlouva nepojmenovaná podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření Smlouvy (dále jen „Občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena dokončením registrace ze strany Kuchaře a – v případě placených služeb – zaplacením celé ceny za poskytované služby. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
1.1.8 Účet, popř. Uživatelský účet - část Systému Kuchaři do domu, která umožňuje Kuchaři využívat příslušné služby Systému Kuchaři do domu; Účet je Kuchaři zpřístupněn registračním e-mailem a heslem.
1.1.9Inzerent - subjekt, jehož reklama nebo PR článek je zveřejněn prostřednictvím webových stránek.
1.1.10 Poptávající - poptávající subjekt (fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo nepodnikající), která poptává zboží nebo služby a hledá pro svou poptávku vhodného Kuchaře.
1.2 Všeobecné obchodní podmínky
1.2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy, uzavřené mezi Provozovatelem a Kuchařem či Inzerentem nebo Poptávajícím. Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy a dále práva a povinnosti veškerých uživatelů při užívání systému Kuchaři do domu.
1.2.2 Pokud není ve Smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto VOP není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.
1.3 Předmět Smlouvy
1.3.1 Smlouvou se Provozovatel zavazuje k tomu, že Kuchaři bude prostřednictvím Systému Kuchaři do domu poskytovat služby v rozsahu ujednaném podle těchto VOP a Kuchař se zavazuje za tyto služby platit Provozovateli sjednanou cenu podle čl. 2 těchto VOP, resp. podle Možností zápisu a ceníku reklamy dostupného na webových stránkách a službu využívat za podmínek podle těchto VOP.
1.4 Ochrana práv a oprávněných zájmů Provozovatele
1.4.1 Celý Systém Kuchaři do domu a jeho interaktivní databáze, stejně jako grafická podoba internetových stránek, jejich struktura, texty, ilustrace, soubory, obrázky, software, skripty, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videa, informace, obsahy, materiály, adresy URL, technologie, dokumentace a interaktivní funkce jsou autorskými díly. Jakékoliv užití shora uvedených autorských děl, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, je zakázáno. Užití autorských děl nebo děl v databázi bez příslušného souhlasu je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Nositel autorských práv má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, vydala bezdůvodné obohacení a nahradila veškerou způsobenou škodu. Smlouva ani tyto VOP v žádné své části nepřevádí dílčí ani dočasnou licenci na Kuchaře. Uživatel není oprávněn pořídit si kopii databáze či její části.
1.4.2 Ustanovení odst. 1.4.1 není dotčeno ujednáním smluvních stran o propagaci Provozovatele prostřednictvím obsahu dodaného Provozovatelem a implementovaného s výslovným souhlasem Provozovatele na webových prezentacích, facebookových prezentacích a dalších prezentacích Kuchařů.
1.4.3 Kuchaři nejsou v souvislosti s používáním Systému Kuchaři do domu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Systému Kuchaři do domu. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem zasahovat do Systému Kuchaři do domu, měnit, či blokovat jeho obsah a jakýmkoli způsobem narušovat činnost Systému Kuchaři do domu.
1.4.4 Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na webových stránkách a může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na webových stránkách (zejména měnit zařazení Kuchaře do kategorií), jakož i funkčních možností webových stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek, i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití webových stránek, a to i v případě, že by Provozovatel byl označen jako možný původce těchto škod.
1.4.5 Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webových stránek.
1.4.6 Provozovatel není odpovědný za kvalitu plnění sjednaného s využitím kontaktů uvedených na webových stránkách. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Kuchaře nebyla správná.
1.4.7 Registrací dává Kuchař Provozovateli souhlas ke zveřejňování údajů o své osobě prostřednictvím webových stránek v rámci celosvětové počítačové sítě internet a taktéž prostřednictvím facebookových stránek Provozovatele Kuchaři do domu.cz. Tento souhlas Kuchař výslovně dává i ke zveřejňování fotografií. Tento souhlas dává na dobu neurčitou.
1.4.8 K fotografiím, které Kuchař zveřejňuje prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo prostřednictvím administrace Provozovatele, prohlašuje, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušným fotografiím a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví ve fotografiích obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Kuchař veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání Provozovatele je Kuchař povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění vykonávat majetková autorská práva k fotografiím.
1.4.9 Je zakázáno šířit prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách obchodní sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
1.5 Registrace
1.5.1 Podmínkou prezentace údajů prostřednictvím Systému Kuchaři do domu je registrace Kuchaře. Za úplnost a pravdivost poskytovaných údajů odpovídá Kuchař.
1.5.2 Kuchař je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři, resp. zveřejněného na webových stránkách, a to bezprostředně poté, kdy k takové změně dojde. Pokud Kuchař svou oznamovací povinnost dle tohoto odstavce VOP nesplní, potom může být jeho Účet pozastaven.
1.5.3 Kuchaři jsou oprávněni zažádat o odstranění údajů z databáze Systému Kuchaři do domu.
1.5.4 Kuchaři jsou oprávněni vlastnit více než jeden Uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování Smlouvy, resp. VOP. Kuchaři, který zveřejňuje údaje bez vážné vůle poskytovat služby, může být Provozovatelem pozastaven Účet. Kuchař není oprávněn užívat Uživatelský účet jiného Kuchaře nebo zpřístupnit svůj Účet třetí osobě.
V případě, že se Kuchař nechová v souladu s dobrými mravy, poškozuje dobré jméno Provozovatele, porušuje nebo nesplňuje VOP nebo je s Provozovatelem ve sporu v jiných právních oblastech (např. neposkytne objednané služby a nevrátí vybranou zálohu od zákazníků, aj.), může mu Provozovatel pozastavit Účet. V tomto případě Kuchař nemá právo na vrácení zaplacené ceny za služby. Poskytnutá plnění se nevrací.
1.5.5 Kuchař je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena pochybením na straně Provozovatele.
1.5.6 Úspěšné dokončení registrace je Kuchaři potvrzeno ze strany Provozovatele zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace.
1.5.7 Provozovatel si vyhrazuje právo schválit nově registrovaného Kuchaře, a to ve lhůtě do 14 pracovních dní ode dne registrace nového Kuchaře a zaplacení ceny za služby. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto VOP, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob.
1.5.8 Po schválení registrace Provozovatelem má Kuchař přístup do Uživatelského účtu. V tomto Účtu je Kuchař oprávněn dále on-line editovat údaje. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje právo na jejich kontrolu a odmítnutí minimálně po dobu 10 pracovních dní ode dne editace údajů Kuchařem.
1.5.9 Kuchař je povinen pravdivě uvést o sobě povinné údaje v registraci. Zároveň provedením registrace Kuchař prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů a že s nimi souhlasí. Současně potvrzuje, že se seznámil s obsahem webové stránky www.kucharidodomu.cz , s principem fungování služeb a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasí. V době registrace nemusí mít Kuchař své identifikační číslo (IČ), ale je povinen při realizaci a uskutečnění více než jedné poptávky ze Systému si toto IČ doplnit v souladu a podle zákonů ČR o podnikání fyzických a právnických osob, v souladu s aktuálním zněním Živnostenského zákona ČR. Podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník platí: 89/2012 Sb. § 420 Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Za zákonnou povinnost registrace podnikatele nese Kuchař plnou vlastní odpovědnost. Zákon ukládá začínajícímu podnikateli povinnost registrovat se na určených úřadech. Povinnost registrace podnikatelské činnosti vzniká v okamžiku zahájení podnikání s účelem mít zisk, tedy nejčastěji je to v momentě, kdy získáte živnostenské oprávnění a realizujete první zakázku. Provozovatel není v žádném případě zodpovědný za to, jestli Kuchař svou zákonnou povinnost z titulu svého podnikání splnil.
1.5.10 Kuchař si v registraci vybírá sám kategorie svého zařazení, které odpovídají oboru jeho služeb a činnosti. Kuchař souhlasí, že popis jeho činnosti a kompletní prezentaci jeho firmy může vytvořit pověřený pracovník Provozovatele, nebo může být upravován a následně zaslán ke schválení a autorizaci Kuchaři. Kuchař dále souhlasí, že jeho poskytnuté údaje se automaticky zveřejní na webové stránce Provozovatele.
1.5.11    Kuchař se zavazuje nevyužívat Účet a jeho přístupové údaje na účely jiné než uvedené ve Smlouvě a ve VOP. Provozovatel může kdykoliv při podezření na zneužití přístupových údajů do Účtu Kuchaři odebrat, omezit nebo změnit heslo. V případě opakovaného zneužití údajů bude Kuchaři služba Provozovatelem zrušena bez náhrady.
1.5.12   Kuchař nesmí využívat službu jiným způsobem a pro jiné účely než je stanoveno ve VOP např. není oprávněn ke sbírání kontaktů a jejich používání jiným způsobem než k zaslání nabídky Poptávajícím, k monitoringu počtu poptávek, šíření poptávek z databáze webových stránek, k porušování dobrých mravů nebo právních předpisů, k monitoringu poptávek k účelům konkurenčním vůči Provozovateli. Kuchař nesmí zasílat Poptávajícím bez jejich souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy. V případě porušení tohoto bodu podmínek má právo Provozovatel ukončit registraci Kuchaře včetně ostatních placených i neplacených služeb. Provozovatel v tomto případě zruší službu Kuchaři bez nároku na vrácení peněz.
1.5.13  - Provozovatel nemůže v žádném případě garantovat a negarantuje Kuchaři zaslání poptávky. V žádném případě Provozovatel neručí za to, pokud Kuchař neobdrží žádnou poptávku a Provozovatel není za toto žádným způsobem sankcionován nebo penalizován.
1.6 Zakázané údaje
1.6.1 Je zakázáno zveřejňovat údaje, jejichž podstata je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.
1.6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze Systému Kuchaři do domu (popřípadě upravit) veškeré položky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohly mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.
1.7 Inzerce a PR články
1.7.1 Provozovatel je oprávněn poskytovat Inzerentům reklamní plochy na webových stránkách k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků, kterými jsou např. reklamní bannery nebo PR články.
1.7.2 Reklamní plochu na webových stránkách lze objednat na základě písemné objednávky se stanovenými náležitostmi, kterými jsou alespoň: název kampaně; určení Inzerenta, pro kterého je kampaň realizována; termíny; fakturační údaje (IČO, DIČ, fakturační adresa); kontaktní osoba, telefon, fax, e-mail, kompletní podklady k inzerci, reklamní pozice.
1.7.3 Objednaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo písemně schválit obsah objednaného reklamního sdělení. Provozovatel se zavazuje zveřejnit reklamní sdělení Inzerenta po úplné úhradě ceny dle ceníku reklamy s tím, že Inzerent je povinen uhradit cenu alespoň 10 dnů před začátkem reklamní kampaně.
1.7.4 Inzerent nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na webové stránky. V případě, že Inzerent zjistí, že reklamní sdělení porušuje jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost Provozovatele neprodleně upozornit a zajistit odstranění reklamního sdělení anebo jeho uvedení do souladu s právními předpisy. Inzerent dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím webových stránek v rámci celosvětové počítačové sítě internet a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k předmětnému reklamnímu sdělení, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Inzerent veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání Provozovatele je Inzerent povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Inzerenta vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
1.7.5 Z důvodu ochrany spotřebitelů před klamavými reklamními praktikami je Inzerent povinen stránky, na které reklamní sdělení odkazuje, opatřit svým označením v rozsahu dle právních předpisů, a to alespoň formou standardního odkazu na stránku, kde takové označení bude uvedeno. Inzerent je dále povinen uzpůsobit stránky, na které reklamní sdělení odkazuje tak, aby odchod uživatele z těchto stránek nebyl komplikován dodatečnými potvrzujícími okny či jinými technickými překážkami. Nesplnění podmínek tohoto ustanovení opravňuje Provozovatele k odstoupení od uzavřené smlouvy.
1.7.6 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení, pokud:
1. nosič reklamního sdělení není v souladu s technický mi požadavky Provozovatele či reklamní podklady neodpovídají těmto VOP,
2. reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
3. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele.
1.7.7 Inzerent je plně odpovědný za dodání podkladů řádně a včas, tj. alespoň 10 dnů před začátkem reklamní kampaně, a nese odpovědnost za to, když tak neučiní. Pokud podklady nebudou kompletní, není Provozovatel povinen reklamní kampaň spustit, a to bez nároku Inzerenta na vrácení uhrazených poplatků za reklamní kampaň.
1.7.8 Cena je kalkulována na základě ceníků reklamy zveřejněného na webových stránkách. Cena za reklamu je placena předem na základě výzvy k úhradě a faktury (viz odst. 2.1.6 a 2.1.7 těchto VOP).
2 Cena za služby
2.1 Cena za služby a vznik práva na zaplacení ceny
2.1.1 Cena za služby uvedená v Možnostech zápisu je cenou za období jednoho roku. Právo na zaplacení ceny za služby, a to ve výši a za podmínek uvedených v těchto VOP a v Možnostech zápisu, vzniká Provozovateli registrací Kuchaře do Systému Kuchaři do domu a poté opětovně v ročním intervalu. Cena za služby uvedená v Možnostech zápisu je placena předem na základě výzvy k úhradě a faktury.
2.1.2 Cena za služby uvedená v ceníku reklamy je cenou za období jednoho týdne, jednoho měsíce, nebo dle dohody, a to na základě volby provedené Inzerentem. Právo na zaplacení ceny za služby, a to ve výši a za podmínek uvedených v těchto VOP a v ceníku reklamy, vzniká Provozovateli podáním písemné objednávky reklamy ze strany Inzerenta, nebo dle vzájemné domluvy  možno podáním telefonické objednávky.
2.1.3 Kromě případů výslovně uvedených v těchto VOP nemá Kuchař či Inzerent na vrácení ceny za služby nárok. Provozovatel posoudí jeho žádost vždy individuálně.
2.1.4 Vyjde-li najevo, že Kuchař uvedl v souvislosti s žádostí o vrácení ceny za služby nepravdivé údaje, je Provozovatel oprávněn zablokovat takovému Kuchaři Účet a odstoupit od Smlouvy.
2.1.5 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny za služby s tím, že cena za služby se počítá vždy dle aktuálního stavu Možností zápisu a ceníku reklamy v době splatnosti ceny. Cena za služby je průběžně zveřejňována na webových stránkách.
2.1.6 Provozovatel vystaví každému Kuchaři či Inzerentovi, kterému vznikla povinnost hradit cenu za služby, Výzvu k úhradě. Výzva k úhradě bude Kuchaři či Inzerentovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace či objednávky reklamy, se splatností do 10 dnů ode dne vystavení Výzvy k úhradě. Výzva k úhradě se považuje za doručenou doručením na server poskytující Kuchaři či Inzerentovi e-mailové služby (schránku).
2.1.7 Do 15 dnů od připsání platby na účet Provozovatele bude zaslán na e-mailovou adresu Kuchaře či Inzerenta daňový doklad (tj. faktura) v elektronické podobě ve formátu PDF.
2.1.8 Cena za služby je placena běžným bankovním převodem.
2.1.9 Služba Předplacení kontaktů
Službu Předplacení kontaktů na Poptávající zákazníky si může registrovaný Kuchař objednat na www.kucharidodomu.cz. Služba je aktivována uhrazením platby, která je zveřejněna v Možnostech zápisu na webové stránce. Tato služba se vztahuje pouze pro Kuchaře v zápisu Zdarma. U placených zápisů Standard, Profesional a VIP obdrží Kuchaři kontakty na zákazníky vždy zdarma, kdy Provozovatel zdarma zprostředkovává kontakt na Poptávajícího.
Služba znamená volný přístup ke kontaktním údajům na Poptávající. Služba je omezena na 20 zobrazení kontaktů za posledních 24 hodin. Provozovatel zprostředkovává kontakt na Poptávajícího zákazníka. Provozovatel negarantuje v žádném případě, že Poptávka bude realizována. Toto nemůže garantovat ani Poptávajícímu, ani Kuchaři.
Provozovatel má právo zasílat Kuchaři Poptávky. Poptávky zasílá podle druhu poskytovaných služeb, druhů kuchyní, dle vlastního výběru a uvážení Provozovatele a všech údajů, které Kuchař zadal při registraci nebo uvádí ve svém Uživatelském účtu.
Informace o Poptávce a informace v Poptávce obsažené, které Kuchař obdržel e-mailem, nesmí  dál upravovat, šířit, kopírovat, zveřejňovat, poskytovat, vystavovat, převádět na jiného Kuchaře, licencovat, reprodukovat apod. Tyto informace slouží výhradně k vytvoření nabídky pro Poptávajícího zákazníka, zaslání nabídky a navázání vzájemné spolupráce s Poptávajícím. V případě, že Kuchař použije zaslání poptávky v rozporu s tímto ustanovením, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu provozovateli ve výši 1500 Kč za jednotlivou poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od chvíle, kdy Kuchař obdrží písemnou výzvu k uhrazení od Provozovatele. Provozovatel má zároveň právo ukončit registraci Kuchaře s okamžitou platností, a to bez nároku vrácení peněz již zaplacených nebo objednaných služeb Kuchařem.
Zpřístupnění kontaktu na Poptávajícího je služba, kterou nabízí Provozovatel těm Kuchařům, kteří si zaplatili určitý počet kontaktů na Poptávající za cenu uvedenou v Možnostech zápisu. Tuto službu je možno si předplatit u Zápisu zdarma. Služba je platná pouze pro poptávky. Otevření kontaktu na poptávku je podmíněno souhlasem Kuchaře s odčerpáním kontaktu. Odčerpávají se kontakty na Poptávající. Souhlas Kuchaře je uchován po dobu 12 měsíců. Reklamace odečtení kontaktu, která je podložena souhlasem není možná. Služba zpřístupnění kontaktů má omezenou platnost na dobu 12 měsíců. Nevyčerpané kontakty Provozovatel nevrací. Provozovatel může však umožnit Kuchaři převést nevyčerpanou částku kontaktů na jiný produkt, který Provozovatel aktuálně nabízí (např. reklama, jiný druh zápisu).
O stavu kontaktů je Kuchař informován emailem.
Pro úhradu na základě objednávky služby Předplacení kontaktů platí stejné podmínky jako v bodě 2. Cena za služby, uplatnění článků 2.1.1 až 2.1.8.
3 Ochrana osobních údajů
3.1 Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
3.1.1 Zaškrtnutím pole „souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami“ na webových stránkách a odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na pole „Zaregistrovat se“ nebo "Odeslat poptávku" nebo "Objednat", provedeným poté, co se uživatel seznámil také s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) uživatel výslovně souhlasí s touto částí VOP týkající se ochrany osobních údajů. Osobní údaje uživatele Systému Kuchaři do domu v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři (zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) nebo jak je jinak poskytl Provozovateli, budou zpracovávány společností Kuchaři do domu s.r.o., IČO 03261948, se sídlem Osiková 162, Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15 Liberec, registrovanou v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34502 (dále v tomto čl. 3 jen „správce osobních údajů“) za účelem provozování webových stránek, evidence subjektů údajů, navázání kontaktu mezi uživateli Systému Kuchaři do domu navzájem, zpracování nabídky, uzavření Smlouvy, plnění Smlouvy a ke splnění Účelu Systému Kuchaři do domu (dále jen „Účel“). Právní důvod zpracování osobních údajů je splnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost. Uživatel shora uvedeným úkonem prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn tento souhlas s VOP udělit. Uživatel souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o uzavření smluvního vztahu. Bez předchozího souhlasu s VOP není možné registraci dokončit. Subjekt údajů souhlasí s tím, že k jím poskytnutým údajům mohou být ze strany správce osobních údajů přiřazeny údaje další.
3.1.2 Obdobný souhlas, jaký uděluje Kuchař postupem uvedeným shora v odst. 3.1.1 těchto VOP, dává Inzerent objednáním reklamní plochy.
3.2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu nařízení
3.2.1 Správce osobních údajů uživatele informuje, že:
a) jeho osobní údaje budou zpracovávány pro Účel;
b) mezi další zpracovatele uživatelových osobních údajů patří následující kategorie zpracovatelů: účetní poradce, daňový poradce;
c) osobní údaje uloží po dobu existence Účtu a 3 roky po jeho zrušení;
d) má právo požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů (tj. získat od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci);
e) lze odvolat souhlas, poskytne-li osobní údaje se souhlasem,
f) lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;
g) poskytnutí osobních údajů není povinností;
h) nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování;
i) má právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány případně kopie zpracovávaných osobních údajů;
j) má právo na výmaz osobních údajů (i) jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznese námitky proti zpracovávání na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
k) má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se uživatele týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto důvodech;
l) má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing, když správce osobních údajů upozorňuje, že uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro uživatele má právní účinky nebo se uživatele významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění Smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu;
m) při porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody uživatele, správce osobních údajů oznámí uživateli toto porušení bez zbytečného odkladu.
3.2.2 Poskytnuté osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.
3.2.3 Správce osobních údajů činí příslušná technická opatření proti náhodným a záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které uživatel poskytl. Údaje jsou ukládány v MySQL databázi u technického správce hostingových služeb.
3.2.4 Poskytnutím souhlasu nebo v souvislosti s prodejem služby ve smyslu ustanovení §7 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, bere fyzická osoba - uživatel, Poptávající a Kuchař na vědomí, že mu budou od Provozovatele zasílána obchodní sdělení na jeho adresu a e-mailovou adresu. Uživatel, Poptávající i Kuchař zároveň souhlasí, že může být kontaktován prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahující obchodní sdělení týkající se produktů nebo služeb Provozovatele a třetích osob. Jakékoliv odvolání tohoto souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění Provozovatele na zpracování údajů i informací, které vyplývá z právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. Toto oprávnění Provozovatele zánikem Smlouvy nezaniká. Uživatel, Kuchař a Poptávající jsou ovšem oprávněni příslušný souhlas odvolat.
4 Předpis a pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími
4.1Poptávka musí mít vyplněné pravdivé kontaktní údaje a popis poptávky. Jednoznačným zájmem Poptávajícího musí být nalezení takového vhodného Kuchaře, který zrealizuje poptávku a naváže spolupráci s Kuchařem. Poptávající nesmí vkládat takové poptávky do Systému Kuchaři do domu, které slouží ke konkurenční nekalé či neférové soutěži, k monitoringu konkurenčního prostředí na trhu a podobným účelům.
4.1.2 Poptávající souhlasí s poskytnutím osobních údajů Provozovateli a jeho spolupracujícím firmám, především Kuchařům. Poptávající odesláním poptávky souhlasí s posláním informací uvedených v poptávce a kontaktních údajů uvedených v poptávce na e-maily nebo adresy Kuchařů. Poptávající souhlasí, že mu mohou chodit na jím uvedené e-maily nabídky od Kuchařů. Přičemž tyto nabídky jsou výslovně v plné kompetenci a odpovědnosti jednotlivých Kuchařů. Provozovatel za nabídky od Kuchařů nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel Systému má právo zasílat Poptávajícím na e-mail zprávy s novinkami a aktualitami Systému nebo reklamu a nabídky třetích stran. Poptávající souhlasí s případnými úpravami obsahu poptávek, tak, aby byl zachován účel poptávky.
4.1.3 Provozovatel má právo podle vlastního úsudku nezveřejnit na webové stránce, nerozeslat nebo odmítnout Kuchařům poptávky, které nemají řádně vyplněny kontaktní údaje a popis poptávky, nemají vyplněny pravdivé údaje, mohou ohrozit dobré jméno Provozovatele, jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy a které slouží k monitoringu konkurenčního prostředí nebo získání informací o Kuchařích.
4.1.4 Provozovatel má právo údaje, které uvedl Poptávající v poptávce zveřejnit na www.kucharidodomu.cz a podle zcela vlastní úvahy Provozovatele rozeslat poptávku vhodným Kuchařům.
4.1.5 Provozovatel má právo odmítnout a nerozeslat Kuchařům ty poptávky, které nejsou věrohodné, pro Kuchaře aktuální nebo adekvátní nabídce Kuchaře, jeho služeb nebo rozsahu jeho služeb nebo Kuchař poptávku odmítne přijmout.
4.1.6 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny v podmínkách, údajích, službách apod., které jsou již používány nebo zveřejněny, a to bez předchozího upozornění.
4.1.7 Je zcela v kompetenci a na úsudku Provozovatele, kterým vybraným Kuchařům poptávku Poptávajícího rozešle a kterým Kuchařům předá poptávku s kontaktními údaji na Poptávajícího. Může však brát ohled na požadavky a přání Poptávajícího.
4.1.8 Provozovatel nemůže v žádném případě garantovat a negarantuje Poptávajícímu zaslání nabídky od Kuchaře nebo Kuchařů. V žádném případě Provozovatel neručí za to, pokud Poptávající neobdrží žádnou nabídku a Provozovatel není za toto žádným způsobem sankcionován nebo penalizován.
4.1.9 Provozovatel v žádném případě negarantuje Poptávajícímu realizaci jeho poptávky, neodpovídá za průběh realizace poptávky a finanční vypořádání poptávky mezi konkrétním Kuchařem a Poptávajícím.
4.1.10 Poptávající výslovně uvádí, že pověřuje pracovníka nebo Provozovatele portálu Kuchaři do domu, aby oslovil Kuchaře s žádostí o vypracování nabídek. S tím souhlasí bez výhrad.
4.1.11 Odesláním poptávky s těmito pravidly Poptávající bez připomínek souhlasí a těmito pravidly se řídí. Poptávající prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, dále se zpracováním a ochranou osobních údajů a že s nimi souhlasí. Současně potvrzuje, že se seznámil s obsahem webové stránky www.kucharidodomu.cz , s principem fungování služeb.
5 Ukončení Smlouvy, pozastavení Uživatelského účtu
5.1 Pozastavení Účtu, odstoupení od Smlouvy
5.1.1 Provozovatel je oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy, popř. bez předchozího vyrozumění pozastavit Uživatelský účet Kuchaře, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto VOP, popř. právní předpisy, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Kuchař v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Za podstatné porušení Smlouvy a VOP ze strany Uživatele se považuje zejména porušení povinností vyplývajících pro Uživatele z ustanovení odstavců 1.4.1, 1.4.3, 1.4.8, 1.5.2, 1.6.1 těchto VOP.
5.1.2 Kuchař, vůči kterému Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněn se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat.
5.1.3 Vyjde-li najevo, že provozovatel od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu a má-li Kuchař na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Uživatelský účet zdarma, bez nutnosti jeho opětovné registrace.
5.1.4 V případě odstoupení od smlouvy nemá Kuchař právo na vrácení zaplacené ceny za služby. Poskytnutá plnění se nevrací.
5.2 Výpověď smlouvy
5.2.1 Kuchař i Provozovatel mají právo Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena Provozovateli na adresu jeho sídla, Kuchaři pak na adresu nebo elektronickou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři.
5.2.2 Sjednává se jednoměsíční výpovědní doba, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.
5.2.3 V případě výpovědi Smlouvy ze strany Kuchaře nemá Kuchař právo na vrácení zaplacené ceny za služby. Poskytnutá plnění se v takovém případě nevrací.
6 Závěrečná ustanovení
6.1 Závěrečná ustanovení
6.1.1 Součástí Smlouvy a VOP jsou Možnosti zápisu a ceník reklamy uveřejněný na webových stránkách. Provozovatel je oprávněn změnit VOP a Možnosti zápisu a ceník reklamy. Provozovatel je povinen oznámit Kuchařům a Poptávajícím skutečnost, že byly VOP nebo Možnosti zápisu a ceník reklamy změněny. Oznámení se děje zveřejním nového znění na webových stránkách. Kuchař, Poptávající nebo Inzerent má právo Smlouvu z důvodu změny Možností zápisu a ceníku reklamy nebo VOP vypovědět do 14 dnů od oznámení nového znění VOP nebo Možností zápisu a ceníku reklamy s tím, že v takovém případě se ustanovení čl. 4.2 užije přiměřeně. Kuchař, Poptávající a Inzerent potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze VOP pokaždé, když aktivně použije Systém Kuchaři do domu, tj. například když se přihlásí do svého Uživatelského účtu. Kuchař nebo Inzerent potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Možností zápisu a ceníku reklamy pokaždé, když zaplatí změněnou cenu služby. Odmítne-li Kuchař nebo Poptávající nebo Inzerent změny VOP nebo Možností zápisu a ceníku reklamy, nemá právo nadále užívat Systém Kuchaři do domu.
6.1.2 Závazkový vztah založený Smlouvou a VOP se řídí Občanským zákoníkem. Ke změně či doplnění Smlouvy, VOP, nebo Možností zápisu a ceníku reklamy může dojít
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Ústní změna či doplnění Smlouvy, VOP, nebo Možností zápisu a ceníku reklamy je vyloučena.
6.1.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo VOP neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy a VOP, která zůstávají nadále platná a účinná. Strany Smlouvy se zavazují dohodou bezodkladně, po takovémto případném zjištění, nahradit neplatné ustanovení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zřejmý prospěch či neprospěch žádné strany na úkor či ve prospěch strany druhé. Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění stran naplněny výše uvedené předpoklady. Nezahájení jednání o nahrazení neplatného ujednání dohodou do 30 dnů od výzvy kterékoliv ze stran představuje rozvazovací podmínku platnosti celé smlouvy.
6.1.4 V případě zániku tohoto smluvního vztahu odstoupením od Smlouvy či výpovědí, učiněnou jednou či druhou stranou, nejsou smluvní strany povinny vzájemně si vracet to, co již bylo v souladu se Smlouvou a VOP plněno. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny splnit veškeré své povinnosti v souladu se Smlouvou a VOP až do data platného zániku smluvního vztahu, tj. do data doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, resp. do uplynutí výpovědní doby.
6.1.5 Není-li pro konkrétní případ v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro doručování písemností zasílaných Provozovatelem a adresovaných Kuchaři, že:
a) je-li Kuchařem právnická osoba, doručování veškerých písemností se děje na adresu sídla Kuchaře nebo elektronickou adresu uvedenou v rámci registrace.
b) je-li Kuchařem fyzická osoba (jak podnikající, tak nepodnikající), doručování veškerých písemností se děje na adresu bydliště Kuchaře nebo elektronickou adresu uvedenou v rámci registrace.
V případě změny adresy je Kuchař povinen tuto skutečnost Provozovateli nahlásit s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nedodržení této povinnosti ze strany Kuchaře. V případě nepřevzetí písemnosti ze strany Kuchaře, a to z jakéhokoliv důvodu, se za den doručení písemnosti považuje desátý den od vypravení písemnosti k poštovní přepravě.
6.1.6 Kuchař, Poptávající nebo Inzerent řádným dokončením registrace, resp. uzavřením Smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s celým zněním těchto VOP a Možností zápisu a ceníku reklamy a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi Kuchařem, Poptávajícím, Inzerentem a Provozovatelem.
6.1.7 Kuchař provedením registrace souhlasí, že Provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.
6.1.8 Provozovatel Systému neručí za bezchybnost systému, přesto že se o to neustále a ze všech sil snaží, a tudíž jakékoliv chyby nebo poškození Kuchaře, Poptávajícího nebo Inzerenta (např. neobdržení poptávky, chybné údaje v poptávce), neopravňuje nárok Kuchaře, Poptávajícího nebo Inzerenta na náhradu škody ani jakýkoliv jiný nárok.
6.1.9 Stornování objednávky musí být provedeno vždy písemně. I v tomto případě jsou nároky Provozovatele na platbu produktu nedotčeny. To znamená, že Provozovatel má nárok na odstupné ve výši 100% ceny.
6.1.10 Provozovatel může tyto VOP jednostranně změnit, a to i bez předchozího upozornění. Každý Kuchař, Poptávající nebo Inzerent má právo odmítnout změnu v těchto podmínkách provedenou Provozovatelem a má právo na kontaktní mail Provozovatele požádat o smazání své firmy z databáze Systému, přičemž do předmětu zprávy uvede Odmítnutí změny VOP a uvede své kontaktní údaje na sebe. Provozovatel Systému do 14 pracovních dnů po obdržení e-mailu vymaže daného Kuchaře, Poptávajícího, Inzerenta ze Systému.
6.1.11 Pokud by u Kuchaře byly dány důvody, jež by vyžadovaly zákonné ručení nebo jinou odpovědnost Provozovatele za daňové povinnosti Kuchaře, je Kuchař povinen o těchto skutečnostech Provozovatele okamžitě písemně informovat.
6.1.12 Smluvní vztah s Provozovatelem neopravňuje Kuchaře, Poptávajícího nebo Inzerenta k označování  jeho výrobků nebo jejich částí jménem, názvem, logem nebo jiným podobným způsobem, pokud se nedohodli jinak.
6.1.13 Provozovatel, Poptávající, Kuchař, Inzerent si ujednávají, že náhradu škody, kterou uhradí Provozovatel Kuchaři, Poptávajícímu, Inzerentovi či jiné újmy vzniklé z porušení této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, je omezena nejvýše na částku již Provozovatel obdržel od Kuchaře, Poptávajícího, Inzerenta jako úplatu z této smlouvy a v případě, že nebude příslušná smlouva úplatná, na částku 100 korun. Ustanovení §2898 zákona č.89/2012 Sb. tím není dotčeno.
6.1.14 Provozovatel, Kuchař, Inzerent si ujednávají, že Provozovatel je oprávněn odmítnout plnění podle uzavřené smlouvy i pro případy, kdy Kuchař, Poptávající, Inzerent bude v prodlení svého jiného závazku, který vznikl z jiného právního důvodu vůči Provozovateli.
6.1.15 Provozovatel v žádném případě neručí a nemůže ručit za smluvní vztah mezi Poptávajícími a Kuchaři, jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Kuchaře vůči Poptávajícímu nebo důsledkem chybné, nevhodné poptávky Poptávajícího, kdy může vzniknout škoda Kuchaři, nelze vymáhat po Provozovateli tohoto poptávkového Systému. V případě, že vzniknou v důsledku porušení těchto VOP nebo jinou činností třetí straně vinou Kuchaře nebo vinou Poptávajícího škody nebo ztráty, nese Kuchař nebo Poptávající, který tyto škody způsobil, plnou odpovědnost. Provozovatel Systému je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Kuchaře. Zároveň Provozovatel má nárok na náhradu škody i nemajetkové újmy po Kuchaři nebo na Poptávajícím, jestliže Poptávající nebo Kuchař svým chováním poškodil dobré jméno Provozovatele.
6.1.16 Provozovatel má právo v případě neplacené služby službu přerušit, zrušit, omezit, aniž by o tom informoval Kuchaře nebo Poptávajícího.
6.1.17 Pokud je jednání Kuchaře opakovaně nebo hrubým způsobem v rozporu s těmito VOP, dobrými mravy nebo zákonem může Provozovatel od smlouvy odstoupit. Možnost sjednání doby po kterou není možné smlouvy vypovědět, není tímto dotčena.
6.1.18 Ustanovení §§1799 a 1800 zákona č.89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Ustanovení §1805 odst.2, §1950, §1952 odst.2 a §1995 odst.2 zákona č.89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.
6.1.19 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kuchařem se řídí českým právem, vylučují se normy kolizní.
6.1.20 VOP nabývají účinnosti dne 25. května 2018